Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CIEPŁE MIESZKANIE

CiepleMieszkanie_-_logo_bez_tła__male.png

 

Stan na dzień 4.05.2023 r.
 
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 4
 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 0
 
Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym: 0 zł
 

 

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Prusice, Gmina Prusice ogłasza, iż od dnia 27.02.2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym,  zlokalizowanego na terenie Gminy Prusice. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Prusice. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r., przy czym nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 31.10.2025 roku.

CEL PROGRAMU

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w Gminie Prusice wynosi 1 350 000,00 zł.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy
o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

•            1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

•            2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego. 

Program wspiera zastosowanie:

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 

 

Gdzie składać wnioski?

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są
w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np.z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
 9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 10. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka rodziny – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 11. Zaświadczeniu wydane na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZAŁĄCZNIKI

PDFZARZĄDZENIE.pdf (45,81KB)

 

1. Załącznik numer 1 do zarządzenia - PDFOGŁOSZENIE O NABORZE.pdf (228,92KB)

1.1 zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze -  PDFRodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne.pdf (162,12KB)
 

2. Załącznik numer 2 - PDFREGULAMIN NABORU WNIOSKÓW.pdf (268,63KB)
2.1 Zał. nr 1 do regulaminu - DOCXWZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.docx (176,88KB)
2.1.1 Zał.nr 1 do wzoru wniosku - PDFINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSU O DOFINANSOWANIE.pdf (312,76KB)
2.1.2 Zał. nr 2 - PDFOŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY.pdf (222,83KB)
2.1.3 Zał nr 3 - PDFOŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA.pdf (228,72KB)
2.2 Zał nr 2 do regulaminu - DOCXWZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.docx (82,33KB)
2.2.1 Zał nr 1 do wniosku o płatność - PDFINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.pdf (265,19KB)
2.2.2 Zał nr 2 - PDFPROTOKÓŁ ODBIORU PRAC WYKONAWCY.pdf (220,69KB)
2.2.3 Zał nr 3 - DOCXZESTAWIENIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.docx (49,23KB)
2.3 Zał nr 3 - PDFLISTA SPRAWDZAJĄCA.pdf (226,71KB)


3. Załącznik nr 3 - DOCXumowa ciepłe mieszkanie.docx aktualizacja 11.docx (80,90KB)

 

 

Wersja XML