Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH

Brak opisu obrazka

Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiło nabór na granty obejmujące dofinansowanie zakupu komputerów do nauki dla mieszkańców gminy tzw. popegeerowskich.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Prusice w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci ( lub pełnoletnie osoby uczące się) z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Prusice grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

 1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje Gminę Prusice, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
 3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy
 4. dziecko/ uczeń pełnoletni – uczące się od klasy 0 do ukończenia szkoły średniej.

Laptopy/komputery będą wydane rodzicom/pełnoletnim uczniom na podstawie  umowy użyczenia, a po zakończeniu jej trwania staną się własnością rodzica/ pełnoletniego ucznia.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Prusicach lub w sekretariatach szkół  podstawowych ucznia (szkoła w Strupinie - do wychowawców klas) do 27 października 2021r. według ustalonego wzoru, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

- DOCOświadczenie rodzica-opiekuna dziecka.doc

- DOCOświadczenie dla osoby pełnoletniej.DOC

- DOCXZgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx

DOCXZgoda 2 na przetwarzanie danych osobowych.docx

DOCZasady przetwarzania danych osobowych.doc

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Miejskiego w Prusicach jest Pani Katarzyna Nowak, e-mail , tel. 71 308 47 43

Wersja XML