Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz z jednogłośnym WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Radni Rady Miejskiej w Prusicach podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się w poniedziałek 28 czerwca 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej – Multiteka w Prusicach jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. W obradach uczestniczyło 10 radnych.

Brak opisu obrazka

Na początku poniedziałkowej sesji Burmistrz Gminy Prusice wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Ziomkiem oraz Radnymi i wszystkimi zgromadzonymi podziękowali za wieloletnią współpracę Panu Janowi Mostkowi, doradcy z Dolnośląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego z oddziału w Trzebnicy, który zakończył swoją pracę zawodową i przeszedł na zasłużona emeryturę. Przywitano również nowego doradcę dla Mieszkańców Gminy Prusice Pana Alberta Sękalskiego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Po uroczystym rozpoczęciu radni przeszli do swoich obowiązków i obradowania. Po przedstawieniu raportu o stanie Gminy Prusice za 2020 rok nastąpiła debata i zadawanie pytania, a tuż po niej radni udzielili Burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania. Następnie Skarbnik Gminy Prusice Jacek Ryński odczytał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prusice za 2020 r. oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r. Komisja Rewizyjna odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium i również pozytywną opinię RIO o tym wniosku, po czym zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2020 rok i udzielono jednogłośnego absolutorium Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi, który podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu za ich ciężką codzienną prace dla poprawy jakości i życia Mieszkańców Gminy Prusice.

Brak opisu obrazka

Następnie radni przegłosowali kilka uchwał, w tym m.in.: zmienili budżet na 2021 rok, wprowadzili zmiany do WPF, przegłosowali uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Trzebnickiego i Gminy Rawicz oraz przyjęli regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prusice na zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice", a także ustalili dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Prusice, określili wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o wysokości dochodów i przyjęli ocenę  „Zasobów pomocy społecznej” Gminy Prusice za rok 2020.

W sesji absolutoryjnej uczestniczyło 10 radnych: Artur Bagiński, Wacław Bienias, Józef Gruchała, Wiesław Gryz, Julitta Jędryka, Henryk Migdał, Zbigniew Miszczuk, Robert Musielak, Czesław Suchacki i Zbigniew Ziomek.

 

 

 

Wersja XML