Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu "Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina"

Brak opisu obrazka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Gmina Prusice realizuje zadanie inwestycyjnego pn. "Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina". Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00016-65150-UM0100075/16 z dnia 08.08.2017 r., w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa. 

Inwestycja jest realizowana  w dwóch etapach, dzięki którym na terenie gminy Prusice powstanie 168 przydomowych oczyszczalni ścieków działających w systemie złoża SBR (osad czynny). 

“Celem operacji jest zaopatrzenie około 200 budynków mieszkalnych na terenie gminy Prusice w przydomowe oczyszczalnie ścieków, zastąpienie zbiorników bezodpływowych nowoczesnymi , ekologicznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami co wpłynie na zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków w miejscowościach pozaaglomeracyjnych, gdzie wybudowanie sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe”

Wartość zadania ogółem wynosi 2 147 459,06 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 1 745 901,67 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. 

 

Wersja XML