Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

Plik do pobrania: PDFZK_ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).pdf (663,96KB)

System zarządzania kryzysowego

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

  1. organów zarządzania kryzysowego,
  2. organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
  3. centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe – stanowi zespół przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i finansowych, których celem jest zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągłej gotowości sił i środków do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków zaistniałej sytuacji.

Zasady zarządzania kryzysowego

Na terenie gminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK).

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania  należą:

Plan Reagowania Kryzysowego określa struktury i zasady organizacyjne, jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, powiatowej zespolonej i nie zespolonej, w sytuacjach kryzysowych oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie skutków zdarzeń o dużym zasięgu lub sytuacji kryzysowej, przywrócenie i odtworzenie warunków życia ludności sprzed zdarzenia.

Celem planu jest:

 

Zadania ZK – wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

Przygotowanie na wypadek nagłego zdarzenia

Plik do pobrania: PDFZK_Przygotowanie-na-wypadek-naglego-zdarzenia.pdf (74,32KB)

Wersja XML