• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

  1. GOSPODARKA ODPADAMI

1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

PDFUchwała w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice..pdf
 

PDFUchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..pdf
 

PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Prusice..pdf
 

PDFUchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf
 

PDFUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji..pdf
 

PDFI_1_6Uchwała Szczegółowy sposób świadczenia usług.pdf

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji określony: Uchwałą NR XXXV/224/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)

PDFDeklaracja_2018.pdf
DOCDeklaracja_2018.doc
 

 

3. Rejestr działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

 

4. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

PDFHarmonogram I-VI 2019.pdf

PDFHarmonogram VII-XII 2019.pdf

 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice za rok 2018.

7. Dodatkowe informacje.


 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel. +48 71 312-62-24; 312-62-31
fax +48 71 312-62-29
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1378455
w tym miesiącu: 21253
dzisiaj: 1370