Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne boczne

Gospodarka odpadami

  1. GOSPODARKA ODPADAMI

1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

PDFUchwała w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice..pdf
 

PDFUchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..pdf
 

PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Prusice..pdf
 

PDFUchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf
 

PDFUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji..pdf
 

PDFI_1_6Uchwała Szczegółowy sposób świadczenia usług.pdf

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji określony: Uchwałą NR XXXV/224/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)

PDFDeklaracja_2018.pdf
DOCDeklaracja_2018.doc
 

 

3. Rejestr działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

 

4. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice za rok 2018.

7. Dodatkowe informacje.

9. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

PDFHarmonogram I-VI 2019.pdf

PDFHarmonogram VII-XII 2019.pdf

 


Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
tel. +48 71 312-62-24; 312-62-31
fax +48 71 312-62-29
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1202841
w tym miesiącu: 58495
dzisiaj: 970