Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

  1. GOSPODARKA ODPADAMI

1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice.pdf (258,36KB)
PDFUchwała z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice.pdf (172,05KB)

PDFUchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..pdf (193,93KB)
 

PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Prusice, ustalenia stawki takiej opłaty oraz częścio.pdf (203,13KB)
 

PDFUchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf (0)
 

PDFUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf (851,96KB)
 

PDFUchwała Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf (192,96KB)

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji określony: Uchwałą NR XIX/122/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)

DOCXWZÓR DEKLARACJI.docx (35,13KB)
PDFWZÓR DEKLARACJI.pdf (276,94KB)

 

3. Rejestr działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

 

4. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice.

7. Dodatkowe informacje.


 

Wersja XML