Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami


1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice:

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała określająca wzór deklaracji:

Wzór deklaracji:

3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice

5. Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach - Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

PDFWykaz podmiotów wpisanych do RDR.pdf (160,80KB)

6. Zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

7. Dodatkowe informacje.


 

Wersja XML