Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami)

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

Podatnicy

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

Zwolnienia

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone wyżej,
z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne, a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy również dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Czynności i dokumenty

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Terminy i sposoby płatności podatku

Konto bankowe: 97 9583 1019 0200 1300 2002 0006

http://bip.prusice.pl/Article/id,331.html

Dokumenty:

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf (74,13KB)

Załącznik do DT-1
PDFZalacznik_do_DT-1.pdf (66,03KB)

 • Obniż swój podatek od środków transportowych

  REKLAMA podatek transportowy PRUSICE-02.jpeg
  Zapraszamy Państwa do Gminy Prusice - gminy, która szczególnie dba o przedsiębiorców. Kładziemy nacisk na nowe projekty i przedsięwzięcia, jak również wdrażamy kolejne działania sprawiające, iż Gmina Prusice staje się coraz bardziej przyjazna. Jednym z kroków podjętych przez nas jest zmiana stawek podatku od środków transportowych, które obecnie są z NAJNIŻSZE w regionie i kraju.
  Data publikacji:
Wersja XML